DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET MEHEDINŢI, cu sediul în Aleea Mihai Guşiţă, numărul 6, mun. Drobeta Turnu Severin, Judeţul Mehedinţi, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de CONSILIER JURIDIC, CLASA 1, GRAD PROFESIONAL ASISTENT -Compartimentul Contabilitate-Salarii- Resurse Umane din cadrul aparatului propriu al instituţiei noastre.

Concursul de recrutare se va desfăşura la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Mehedinţi din str.Mihai Gusita nr.6 si va consta in 3 probe, dupa cum urmează:

Selecţia dosarelor de înscriere, care se va face cu respectarea prevederilor art.50 din HG 611/2008, actualizata cu modificările si completările ulterioare; -   Proba scrisa: 25.11.2019, ora 11:00

Proba de interviu se va desfăşura cu respectarea art.56 din HG 611/2008, actualizata cu modificările si completările ulterioare;

Condiţiile de participare la concurs sunt:

Condiţii generale:

Candidaţii sa indeplineasca condiţiile prevăzute de art.465 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

-sa indeplineasca condiţiile minime de vechime in specialitate prevăzute îa art.468 alin(l),lit.c) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

- sa indeplineasca condiţiile de studii prevăzute de lege.

Condiţiile specifice de participare la concurs:

-minim 1 an vechime in specialitatea studiilor;

-studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licenţa sau echivalenta în ştiinţe juridice; -cunoştinţe de operare pe   calculator nivel mediu care se vor dovedi cu inscrisuri de către candidaţi;

Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa conţină in mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea nonnelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare si se depun la sediul instituţiei la compartimentul Resurse Umane, in termen de maxim 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv in perioada 25.10.2019-13.11.2019 ora 16:00.

Anunţul se va publica in data de 25.10.2019 pe site-ul Direcţiei Judeţene pentru Sport si Tineret Mehedinţi si pe site-ul ANFP.

si pe site-ul ANFP.

Persoana de contact:

Mihalache Cristina - funcţia de Inspector de Specialitate I -Compartiment Contabilitate-Salarii-Resurse Umane;

Tel.0770388322, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Dosarul de inscriere la concurs va conţine in mod obligatoriu:

 1. formularul de înscriere;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. cazierul judiciar;

h)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de
lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice. (3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 se pune la dispoziţie candidaţilor de cătreautoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe paginade internet a Direcţiei Judeţene pentru Sport si Tineret Mehedinţi http://www.djstmehedinti.ro/si prin secretarul comisiei de concurs.

BIBLIOGRAFIE :

 1. CONSTITUŢIA ROMÂNIEI, REPUBLICATA
  1. OUG NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV, PARTEA A VI-A , TITLUL I SI II;
  2. LEGEA NR.53/2003 - CODUL MUNCII , REPUBLICATA CU MODIFICĂRILE SI COMPLETĂRILE ULTERIOARE;
 2. LEGEA NR.98/2016 ACTUALIZATĂ, PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE;
  1. LEGEA CADRU 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE;
 3. LEGEA NR.287/2009 PRIVIND CODUL CIVIL, REPUBLICATA;
  1. LEGEA NR.514/2003 PRIVIND ORGANIZAREA SI EXERCITAREA PROFESIEI DE CONSILIER JURIDIC, REPUBLICATA CU MODIFICĂRILE SI COMPLETĂRILE ULTERIOARE;

Descarca de aici:

Textul integral al anuntului;

Formularul de inscriere la concurs;